ตราสัญลักษณ์

"ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน"


สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน ได้แล้ววันนี้
จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถลดใช้พลังงาน
ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ
และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้าง

เพื่อสร้างโอกาสการขยายผลทางการตลาดของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงานทั้งในแง่ของผู้ผลิต
และผู้บริโภคที่ห่วงใยในการใช้พลังงาน และทรัพยากรของโลก

ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว จะถูกนำไปใช้งานบนบรรจุภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการรับรอง
จากกระทรวงพลังงาน

ขั้นตอนการขออนุญาตรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนลดการใช้พลังงาน

ขั้นตอนที่ 1

ยื่นขอใบรับรอง

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจเอกสารการยื่นขอ

ขั้นตอนที่ 3

พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 4

ออกเอกสารใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน

สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ชื่อสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์ จังหวัด อำเภอ
กล้วยตากสมควร อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลพืชและแปรรูปการเกษตรตำบลสะเมิงใต้ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงใหม่ สะเมิง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วอแก้ว วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง ห้างฉัตร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี
วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางทิพย์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร วานรนิวาส
ยุพินกล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เมืองปาน
กล้วยพรจากแม่ฟาร์ม อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
วิสาหกิจชุมชนอิสระบ่อสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง อุดรธานี เมืองอุดรธานี
ข้าวแตนปภาวี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหยีเพ็งร่วมใจ กลุ่มเกษตรกร กะปิ กระบี่ เกาะลันตา
วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำพูน บ้านธิ
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากสมศักดิ์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก วังทอง
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากตำบลศิลา วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากกรอบแก้ว วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ นครศรีธรรมราช นบพิตำ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนทอง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ สระบุรี ดอนพุด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงหลวง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เต่างอย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
แม่สุนันท์กล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ อุทัยธานี ห้วยคต
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ GAP วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
เกษตรอินทรีย์บ้านใหม่ลำปาง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร คลองลาน
หจก.ข้าวแต๋นเสบียง อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
หจก.ข้าวแต๋นทองอำไพ กลุ่มเกษตรกร ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
สัมมาชีพชุมชนข้าวแต๋นไทลื้อ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำพูน บ้านธิ
ศูยน์เรียนรู้บ้านห้วยทราย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม
วิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำพูน เมืองลำพูน
วิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชมภู วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองคาย โพนพิสัย
วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนสาวถี วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอำเภอบางคล้า วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ฉะเชิงเทรา บางคล้า
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด และเกษตกรผสมผสาน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ระยอง วังจันทร์
วิสาหกิจชุมชนวัยหวาบ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เพชรบุรี ชะอำ
วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปข้าวกล้องบ้านไชยสอ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ขอนแก่น ชุมแพ
วิสาหกิจชุมชนป้าอร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ปทุมธานี หนองเสือ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาโบสถ์ วิสาหกิจชุมชน กะปิ ระยอง เมืองระยอง
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสนม(ผลิตกะปิ) วิสาหกิจชุมชน กะปิ ระยอง เมืองระยอง
วิสาหกิจชุมชนบุญทวี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
วิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ สุพรรณบุรี สามชุก
วิสาหกิจชุมชนช่อแลแปรรูปพืชผักสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงใหม่ แม่แตง
วิสาหกิจชุมชนจกสานและทำขนมข้าวแต๋นป่าก๊อ หมู่ที่ 4 วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เชียงราย เมืองเชียงราย
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแฟนตาซี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เชียงราย เมืองเชียงราย
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมเพื่อสุขภาพบ้านสารภี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เชียงใหม่ แม่วาง
วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เต่างอย
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องหอมทองแปรรูปบ้านนาบ่อ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร วาริชภูมิ
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกหนองไผ่ หมู่ที่ 7 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เมืองสกลนคร
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอยโพนปลาโหล วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เต่างอย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมข้าวแต๋นบ้านโคกนกทา วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ชัยภูมิ คอนสาร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเมืองหวันโลก วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ สุโขทัย สวรรคโลก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาโต๊ะบุญ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พัทลุง ควนขนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ แม่ฮ่องสอน ปาย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวฮางตำบลโนนเมือง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองบัวลำภู นากลาง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกะปิชุมชน วิสาหกิจชุมชน กะปิ สมุทรปราการ บางบ่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นแม่บัวลี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน อุดรธานี เมืองอุดรธานี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางงอกครบวงจร วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง เชียงใหม่ แม่ริม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกะปิกุ้งตัก กะปิแท้บ้านอ่าวน้ำ วิสาหกิจชุมชน กะปิ กระบี่ อ่าวลึก
วิสาหกิจชุมชน ข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
วิสาหกิจชมุชนน้ำแตงโมต้องตา วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน แพร่ สูงเม่น
วิสาหกิจกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงใหม่ สันทราย
ร้านคุณอี๊ด กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ชุมพร ท่าแซะ
พลายชุมพล อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
บ้านจันทรหวัน กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา
ตะโม่สร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางระกำ
ข้าวแต๋นแม่มาลัย กลุ่มเกษตรกร ข้าวแตน เชียงใหม่ แม่วาง
ข้าวแต๋นแม่พรบ้านน้ำม้า อื่นๆ ข้าวแตน เชียงราย เชียงของ
ข้าวแต๋นแตงโมกันตพัฒน์ อื่นๆ ข้าวแตน ลำพูน เมืองลำพูน
ข้าวแต๋นเพลินจิตร อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นอำพรรณ อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นหมื่นคำ อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมใจ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นศ.ศุภลักษณ์ อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นผ่องศรี อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นป้าเล็ก อื่นๆ ข้าวแตน เชียงใหม่ หางดง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุ๋ม หมู่ 6 วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน อุดรธานี บ้านผือ
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญถิน อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมเจ๊สำราญ อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง แม่พริก
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมอรพรรณ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมอนุชา อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสุมาลี อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมมาลี อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เชียงคำ
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมพร อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เชียงคำ
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมนึก อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมมณีวรรณ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมพิศมัย อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมบัวคำ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมน้องอุ้ม อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง แจ้ห่ม
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมนางบุญมา อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เมืองพะเยา
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมทัศนีย์ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจุฑามาศ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เมืองพะเยา
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์สวย อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เชียงคำ
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์ศรี อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทรา อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เมืองพะเยา
ข้าวแต๋นทองศรี อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นตุ่นแก้ว วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแตนใจแสน วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
ข้าวแตนแม่ศรีนวล อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแตนน้ำแตงโมนางศรีวรรณ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เมืองพะเยา
ข้าวแตนน้ำแตงโมนงนุช อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
ข้าวแตนน้ำแตงฌมนางวันเพ็ญ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแตนกำไรทอง อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
ข้านแต๋นพ่อเลี้ยงน้อย อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้านแต๋นพันหน้า วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ขอนแก่น แวงใหญ่
กำลังรวมกลุ่มเกษตรกร อื่นๆ กะปิ สุราษฎร์ธานี พุนพิน
กะปิโยธิน อื่นๆ กะปิ กระบี่ อ่าวลึก
กะปิแม่แดง อื่นๆ กะปิ ระนอง กระบุรี
กะปิแม่เกษร กลุ่มเกษตรกร กะปิ สุราษฎร์ธานี พุนพิน
กะปิแม่อ้อม กลุ่มเกษตรกร กะปิ สุราษฎร์ธานี พุนพิน
กะปิเพ็ญกุศล อื่นๆ กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กะปิห้วยทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กะปิ สุราษฎร์ธานี พุนพิน
กะปิวาระ กลุ่มเกษตรกร กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กะปิพัชรี กลุ่มเกษตรกร กะปิ สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง
กะปิผู้ใหญ่ชาตรี กลุ่มเกษตรกร กะปิ ฉะเชิงเทรา บางปะกง
กะปิประสาน อื่นๆ กะปิ ฉะเชิงเทรา บางปะกง
กะปิน้อยหน่า อื่นๆ กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กะปิดนัย อื่นๆ กะปิ ฉะเชิงเทรา บางปะกง
กะปิกุ้งสด สาวแอ๊ดบางทอง หมู่ 1 บ้านนากลาง อื่นๆ กะปิ พังงา ท้ายเหมือง
กล้วยเล็บมือนางชุมพร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ชุมพร ปะทิว
กล้วยอบแผ่น อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำพูน เมืองลำพูน
กล้วยอบน้ำผึ้งอินทวงค์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ตาก แม่ระมาด
กล้วยอบธัญพืชบ้านวังคัน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย
กล้วยตากแม่เสาร์แก้ว อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เมืองปาน
กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนบ้านเอวเข้ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
กล้วยตากภัทราภรณ์ (ตราแสงตะวัน) วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กล้วยตาก เตือนตา อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงราย เชียงของ
กล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ตาก แม่ระมาด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใหม่เหล่ายาว วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง แจ้ห่ม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนบ้านห้วยอึ่ง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ขอนแก่น ชนบท
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ชุมพร ท่าแซะ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน หนองคาย เมืองหนองคาย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้อม วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงราย แม่ลาว
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นงิ้ว วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เชียงใหม่ หางดง
กลุ่มแม่บ้านนาวัลเปรียง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด
กลุ่มแม่บ้านทำกะปิตำบลแกลง กลุ่มเกษตรกร กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กลุ่มแปรรูปเกษตรพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ตาก แม่ระมาด
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ตาก แม่ระมาด
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธ์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง อุบลราชธานี วารินชำราบ
กลุ่มเกษตรอัตลักษณ์กำแพงเพชร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร บึงสามัคคี
กลุ่มเกษตรบ้านหนองบง กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร โกสัมพีนคร
กลุ่มอาชีพสตรีด้านการถนอมอาหาร วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน บุรีรัมย์ ปะคำ
กลุ่มสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ อุตรดิตถ์ พิชัย
กลุ่มสัมมาชีพชุมชนโปร่งเก้งพัฒนา อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ เพชรบุรี ชะอำ
กลุ่มสัมมาชีพกล้วยตาก วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ตาก สามเงา
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา กลุ่มเกษตรกร กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กลุ่มสตรีหมู่ 12 กลุ่มเกษตรกร กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม2 วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เลย ด่านซ้าย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ อุตรดิตถ์ ลับแล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง นครพนม เมืองนครพนม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองคาย โพธิ์ตาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮางสุขสำราญ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองบัวลำภู นากลาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮากงอก วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร โพนนาแก้ว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร วาริชภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหนอง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เชียงราย เวียงป่าเป้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น กลุ่มแม่บ้านดอนโพธิ์เหนือ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน อุตรดิตถ์ พิชัย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบอบเนย บ้านหนองกอง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ อุดรธานี บ้านผือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บ้านรวมใจพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน พะเยา แม่ใจ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ศรีสะเกษ ราษีไศล
กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไทร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ สุรินทร์ เขวาสินรินทร์
กลุ่มวิสหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านโคกสะอาด วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองบัวลำภู โนนสัง
กลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ต.ระหาน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร บึงสามัคคี
กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปแม่อารักษ์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ หนองคาย สังคม
กลุ่มผลิตข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เมืองสกลนคร
กลุ่มต่อแอนด์ตั๊ก มาร์เก็ตติ้ง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์
กลุ่มจิรวัฒน์ข้าวแต๋นหนองล่าย อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
กลุ่มข้าวแต๋นสมุนไพรบ้านห้วยไฮ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เลย ผาขาว
กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญพิน อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง แม่พริก
กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน บุรีรัมย์ แคนดง
กลุ่มข้าวแต๋นทวีพรรณ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
กลุ่มข้าวแตนนางเล็ดน้ำแตงโม วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน กำแพงเพชร คลองลาน
กลุ่มข้าวฮางงอกบ้านหนอบัวสร้าง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร กุสุมาลย์
กลุ่มข้าวกล้องหนองภัยศูนย์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
กลุ่มข้าวกล้องงอกกร่องมาลี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน อุบลราชธานี วารินชำราบ
กลุ่มกะปิพยูน กลุ่มเกษตรกร กะปิ ระยอง บ้านค่าย
กลุ่มกะปิผลบ้านบางเบน อื่นๆ กะปิ ระนอง กะเปอร์
กลุ่มกล้วยตากบ้านท่าชัย อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ชัยนาท เมืองชัยนาท
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากแม่โสม วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชุมชนห้วยทรายขาว วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยเพื่อสุขภาพตำบลห้วยพลู วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ นครปฐม นครชัยศรี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบทบาทสตรีบ้านหนองบุหลก วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ปทุมธานี หนองเสือ
วิสาหกิจแปรรูปบ้านผาหมู วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ แพร่ ร้องกวาง
บ่มโข่เกษตรวิถีพอเพียง อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงราย เชียงของ
กลุ่มกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงใหม่ สะเมิง
วสาหกิจชุมชนการแปรรูปจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุฉนวน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ชัยภูมิ ซับใหญ่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยอบราชสาส์น วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ชัยนาท สรรคบุรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีสามรสบ้านห้วยไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พัทลุง ป่าพยอม
เพลินตาออร์แกนิค กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ตราด เมืองตราด
AK บางพัฒน์ อื่นๆ กะปิ พังงา เมืองพังงา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดาพัฒนาและกลุ่มสตีอาสา วิสาหกิจชุมชน กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.24 วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร คลองลาน
กลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง อุดรธานี กุมภวาปี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านโคกสว่าง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เมืองสกลนคร
กลุ่มโรงสีข้าวบ้านหันเทา วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง อุดรธานี กุดจับ
กลุ่มแม่บ้านเกษรกรบ้านบะหว้า กลุ่มเกษตรกร ข้าวฮาง สกลนคร อากาศอำนวย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนท่าหิน กลุ่มกะปิแหลมทอง วิสาหกิจชุมชน กะปิ กระบี่ คลองท่อม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กะปิ พังงา ทับปุด

กิจกรรมที่ผ่านมา

การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ในการมอบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ภายใต้ “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน”

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรบจำนวนรวม 150 คน จำนวน 4 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อทดลองใช้แบบฟอร์มตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนคำถามที่พบบ่อย

1. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ

2. กดปุ่ม "สมัครสมาชิก"

3. กรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล(ถ้ามี) และตั้งรหัสผ่าน เมื่อกรอกข้อมูลครบหมดแล้วให้กดปุ่ม "ลงทะเบียน

4. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะให้ผู้ใช้งานพิมพ์เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล และรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานกรอกต้องสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบ

5. เมื่อพิมพ์เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"