กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทำขั้นตอนการสำรวจและเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำวีดิทัศน์สำหรับถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีการสำรวจและเก็บข้อมูล

22-05-2022

การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ “โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน”

22-05-2022

การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ในการมอบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ภายใต้ “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน”

11-02-2020

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรบจำนวนรวม 150 คน จำนวน 4 ครั้ง

11-02-2020

เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อทดลองใช้แบบฟอร์มตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

11-02-2020

การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน”

11-02-2020