การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน”
        ในปี 2562 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดทำโครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน  เพื่อจัดทำเกณฑ์ที่เป็นมาตรขึ้นในการรับรองการใช้พลังงานในกลุ่มแปรรูป โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 

การประชุมครั้งที่ 1 จัดประชุมพิจารณาร่างแบบฟอร์มตรวจวัดฯ

การประชุมครั้งที่ 2 จัดประชุมพิจารณาแบบฟอร์มฯ ที่ได้แก้ไข ปรับปรุงแล้ว และนำเสนอผลการทดลองใช้แบบฟอร์มตรวจวัด

การประชุมครั้งที่ 3 จัดประชุมสรุปแบบฟอร์มตรวจวัดฯ ให้เป็นฉบับสมบูรณ์