สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรบจำนวนรวม 150 คน จำนวน 4 ครั้ง


สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรโดยได้กำหนดการจัดอบรมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงาน เช่น อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) สำนักงานพลังงานจังหวัด รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นบุคลากรในการสำรวจและเก็บข้อมูลของโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจะเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลของแบบฟอร์มตรวจวัดฯ แก่บุคลากรที่เข้าอบรม พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้ทดลองเก็บข้อมูล และทำความเข้าใจแบบฟอร์มในสถานประกอบการจริงตาม โดยได้แบ่งออกเป็น 4 ภาค

ลำดับ

ภาค

วันที่

สถานที่

1

กลาง-ตะวันออก

19 -20 ส.ค. 62

จ. ระยอง

2

ใต้

22 -23 ส.ค. 62

จ. สุราษฎร์ธานี

3

อีสาน

2 -3 ก.ย. 62

จ.ขอนแก่น

4

เหนือ

12 -13 ก.ย. 62

จ.เชียงใหม่