การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ในการมอบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ภายใต้ “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน”


สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ในการมอบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ภายใต้ “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน” เพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง ในการจัดทำเกณฑ์ในการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ เพื่อให้ได้เกณฑ์ที่สมบูณณ์ขึ้น จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่

การประชุมครั้งที่ 1 จัดประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์มาตรฐาน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การประชุมครั้งที่ 2 จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ได้แก้ไข ปรับปรุงแล้ว และได้ปรับแก้ขาตามมติที่ประชุม

การประชุมครั้งที่ 3 จัดประชุมสรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง และสรุปหัวข้อเกณฑ์การรับรอง เพื่อให้ได้เกณฑ์การรับรองฉบับสมบูรณ์