ถ่ายทำขั้นตอนการสำรวจและเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำวีดิทัศน์สำหรับถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีการสำรวจและเก็บข้อมูล


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่ปรึกษาโครงการ) ลงพื้นที่ถ่ายทำขั้นตอนการสำรวจและเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำวีดิทัศน์สำหรับถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีการสำรวจและเก็บข้อมูลแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 14 ประเภท ประเภทละ 1 เรื่อง สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ ได้ที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง